Ved å klikke på "Godta" godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.

Salgs- og leveringsbetingelser

Per desember 2019
Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse mellom kunde og EKH Grafisk AS dersom annet ikke uttrykkelig er skriftlig avtalt.

Abstract illustration of a flying bee

1. Tilbud og avtale

1.1 Alle tilbud er bindende i en måned regnet fra tilbudets dato.

1.2 Bindende avtale anses inngått når kundens aksept er mottatt av leverandøren. I de tilfeller hvor oppdrag avtales uten at det foreligger et tilbud fra leverandøren, anses bindende avtale inngått når leverandøren har avgitt ordrebekreftelse på grunnlag av den muntlige samtalen.

1.3 Er det inngått en løpende eller tidsbestemt avtale har partene gjensidig rett til å si opp avtalen med 3-tre måneders varsel.

2. Pris

2.1 Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

2.2 Fraktkostnader inngår ikke i prisen med mindre det er avtalt.

2.3 I prisen inngår ikke:

 • Merarbeid eller meromkostninger som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnlagsmateriellet er ufullstendig eller mangelfullt.
 • Meromkostninger som følge av bestillers ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse.
 • Meromkostninger – herunder eventuell bruk av overtid – som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives bestilleren.
 • Meromkostninger til materiell/råvarer som er spesielt innkjøpt for en ordre og som blir overflødig fordi kunde endrer sin ordre etter at avtale er inngått.
 • Meromkostninger dersom priser på råmaterialer eller offentlige avgifter endres fra tilbudets dato til produksjonsstart.
 • Prosjektledelse hvis dette ikke er spesielt avtalt som en del av leveransen.
 • Administrasjonsgebyr à kr 95

2.5 Når originalmateriellet helt eller delvis leveres i digital form, er pris og leveringstid basert på at det oversendes etter anbefalinger fra EKH Grafisk.

2.6 Omfattende arbeider i forbindelse med forespørsel om kostnadsberegninger, utarbeidelse av skisser, tegninger, utkast eller prøvearbeider utført etter anmodning, berettiger til godtgjørelse med mindre annet er avtalt.


3. Leveringen

3.1 Leveringen anses skjedd når varen/tjenesten eller leveransen er kommet frem til det avtalte leveringssted. Dersom leveringssted ikke er avtalt, anses levering skjedd når kunden får beskjed om at varen/tjenesten står klar for avhenting.

3.2 Leverandøren skal uten ugrunnet opphold underrette kunden om forhold som medfører forsinkelse av leveringen. Dette gjelder både forsinkelse som skyldes tekniske problemer og forsinkelse som skyldes ufullstendig arbeidsgrunnlag eller endring i oppdrag etter at arbeidet ble igangsatt.

3.3 Leverandøren skal på en betryggende måte oppbevare det godkjente dokument i 3 måneder etter at leveringen har funnet sted, med mindre annet er avtalt. jfr. punkt 11.

3.4 Bestilleren kan ikke i noe tilfelle kreve erstatning som følge av forsinket levering. Bestilleren kan derfor ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap – herunder bl.a. kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.

4. Avvikende opplag

4.1 EKH Grafisk er forpliktet til å levere fullt opplag og sørge for at dette såvidt mulig tilsvarer bestilt kvantum. Bestilleren må godta en over- eller underlevering med inntil 6 %. En over- eller underlevering av den forannevnte størrelse anses som kontraktsmessig, og utgjør ingen mangel.

4.2 Ved levering av avvikende opplag iht. inngått avtale, skal det ved fakturering gjøres et fradrag eller tillegg i oppdragets pris i overensstemmelse med oppdragets pris for følgende eksemplar.

4.3 Kunden avgjør om tilleggsopplag må leveres ved underlevering ut over 6 %.

4.4 Hvis bestilleren må ha et bestemt minimumsopplag, må dette presiseres skriftlig ved bestillingen. Dersom EKH Grafisk likevel ikke kan levere minimumsopplag, avgjør bestilleren om det skal foretas opptrykk uten ekstra utgifter for bestiller eller om det reduserte opplag skal leveres mot prisreduksjon slik det er omtalt i 5.3.

5. Feil og mangler

5.1 Oppfatter kunde leveringen som mangelfull, må han reklamere skriftlig innen 8 dager. Dersom bestilleren reklamerer for sent, mister han muligheten til å gjøre mangelen gjeldende.

5.2 Som feil anses ikke:

 • feil som kunden ikke skriftlig har rettet i korrektur, prøvetrykk eller plott
 • mindre fargeavvik fra godkjent print-korrektur, pdf-korrektur, prøvetrykk eller plott
 • mindre avvik fra avtalte spesifikasjoner
 • feil eller mangler som kan tilbakeføres til papir som kunden selv har anskaffet.

5.3 Dersom fargemetning på et oppdrag eller en side er over papirfabrikkenes anbefaling, øker sjansene for fargeavvik og smitting i ferdiggjøringsprosessen. Dersom fargemetning levert fra kunde som PDF er over grensene for fabrikkens anbefalte grense, bortfaller retten til reklamasjon for fargeavvik og/eller smitting.

5.4 Leverandøren har rett og plikt til å avhjelpe en feil såfremt dette kan skje innen rimelig tid.

5.5 Bestilleren kan ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap.

6. Betalingen

6.1 Betalingen skal skje innen 14 dager fra fakturadatoen dersom annet ikke er avtalt.

6.2 Det påløper renter fra forfallsdag med til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente.

6.3 På leverandørens anmodning er kunden til enhver tid pliktig til å stille bankgaranti til sikkerhet for betaling. Fremsettes anmodningen etter avtalens inngåelse, bærer leverandøren utgiftene med bankgarantien.

6.4 Ved oppdrag som har en produksjonstid på over 30 dager, har leverandøren rett til en A-konto betaling.

6.5 Er kundens forhold årsak til at en avtale ikke kan gjennomføres kontinuerlig, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

6.6 Til sikkerhet for riktig betaling har leverandøren tilbakeholdsrett i all kundens eiendom som er i leverandørens besittelse. EKH Grafisk har rett til å realisere dette til dekning av sitt krav. Bestiller skal underrettes på forhånd dersom realisasjon er aktuelt.

7. Force majeure

7.1 En ekstraordinær situasjon som etter kjøpsrettslige prinsipper kan karakteriseres som force majeure kan påberopes av den rammende part. Dette innebærer at det ikke vil foreligge mislighold av forpliktelser etter avtalen så lenge force majeure-situasjonen varer.

7.2 Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av et force majeure-tilfelle, suspenderes partenes plikter så lenge forholdet varer.

7.3 Et force majeure-tilfelle medfører ikke at avtalen bortfaller med mindre partene er enige om det. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen. Påløpte omkostninger dekkes.

8. Opphavsrett

8.1 Det påligger kunden å sørge for at det foreligger hjemmel for reproduksjon, mangfoldiggjøring eller utgivelse av skrift, bilder, tegninger eller annet materiale.

8.2 Dersom leverandøren i forbindelse med oppdraget har laget tegninger, tekst, fotografier, skisser, utkast, prøvearbeider og lignende beholder han opphavsretten til dette. Kunden har ikke anledning til å benytte slike åndsverk i andre publikasjoner eller ved andre sammenhenger enn det som åndsverket var utarbeidet for.

8.3 Opphavsmannen har rett til å bli navngitt slik god skikk tilsier. Dette gjelder både på selve originalverket og på verk som mangfoldiggjøres.

9. Eiendomsrett

9.1 Fysisk originalmateriell levert av kunden returneres umiddelbart etter at oppdraget er utført. Dersom materiellet er benyttet direkte i produksjonsprosessen kan det påløpe kostnader i forbindelse med tilbakeleveringen. Disse kostnadene dekkes av kunden hvis ikke annet er avtalt.

9.2 Forslag, skisser, tegninger, originalmateriell, styringsprogrammer og trykkmedia som er utarbeidet av EKH Grafisk, er EKH Grafisk eiendom og kan ikke kreves utlevert av kunden hvis dette ikke er avtalt på forhånd. Dette gjelder også når materiellet er elektronisk lagret.

9.3 Grunnlagsmateriell som er levert av kunden eller som er utarbeidet av leverandøren i forbindelse med ordren kan bare anvendes til arbeid for kunden eller etter hans samtykke.

9.4 EKH Grafisk er forpliktet til å oppbevare alle trykkmedia i tre måneder etter at leveringen har skjedd. Ytterligere oppbevaring skjer etter avtale med kunden og på hans bekostning.

9.5 EKH Grafisk kan oppbevare filer benyttet til bestillers ordre. Pris for dette skal avtales mellom partene. Gjenbruk av lagrede filer er avhengig av at det til enhver tid finnes programmer som støtter konvertering fra de programversjoner som er benyttet på det lagrede materiale. Hvis lagring ikke er avtalt, vil elektroniske filer bli slettet etter at produksjon er avsluttet og reklamasjonsfristen er utløpt.

9.6 Dersom det avtales mellom partene at lagrede filer skal utleveres til kunde, skal bestiller betale for kostnader ved utlevering. I tilfeller der EKH Grafisk gjennom sitt arbeid for kunden har opparbeidet eiendomsrett eller rettigheter i henhold til Åndsverksloven, kan datafiler ikke utleveres uten spesiell avtale.

10. Underleverandører

Leverandøren har på eget ansvar rett til å la oppdraget helt eller delvis utføre hos underleverandør. Kunden har imidlertid ikke rett til å protestere mot utplasseringen.

11. Konfidensialitet

11.1 Leverandøren er forpliktet til å behandle kundens forespørsel og oppdrag konfidensielt.

12. Konflikter

12.1 Enhver uenighet om leveransen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene mellom partene ikke gir noen løsning, kan tvisten forelegges Konkurranse- og tvisteutvalget i Grafisk bransjeforening. Fører heller ikke den uttalelsen til noen enighet, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom partene er enige om det, kan saken avgjøres ved voldgift etter lov av 14. mai 2004 om voldgift.